Sunday 11 February 2018

#BookReview De vackra döda (The Beautiful Dead) by Belinda Bauer (SWE/ENG) @BelindaBauer @ModernistaRed

The Beautiful Dead by Belinda Bauer
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Han kommer kanske att döda henne.
Hon låter honom kanske göra det.

Eve Singer är beroende av döden. Hennes karriär som kriminalreporter på TV är på väg att dala, och hon är beredd att ta till nästan vilka medel som helst för att tillfredsställa sin blodtörstiga publik.

Mördaren är också beroende av döden. Inte nog med att han fortsätter att döda. Han tillkännager dessutom sina makabra framträdanden i förväg, i syfte att visa upp döendets skönhet för världen.

När han kontaktar Eve tar hon tacksamt emot erbjudandet om att få vara först med varje nytt och blodigt spektakel. Tills hon inser att mördaren har två besattheter - och att hon är den andra


**********

Jag måste erkänna att jag hade helt fel bild av Eve Singer innan jag började läsa denna bok. Jag såg framför mig en kallhamrad reporter som skulle göra allting för sin karriär. Men Eve är så mycket mer än det. Hon är inte en av blodtörstig reporter som är beredd att kliva över lik för att nå framgångar. Faktum är att hon har problem med blod och det märks väldigt tidigt i denna bok då när läsaren för första fången möter henne så kräks hon pga. av att scenen hon precis har sett. Men hon måste göra ett bra jobb, måste tillfredsställa sin chefs behov av sensationer för att få behålla jobbet. För hon måste ha jobbet. Hemma har hon sin sjuka far, vem ska ta hand om honom om hon mister jobbet och sin inkomst?

Tyvärr så får hon stora problem på halsen när en seriemördare fastnar för henne och beslutar sig för att kontakta henne varje gång han planerar att döda någon. Så hon ställs inför ett dilemma informera sin chef om denna kontakt eller ej. Men ju mer tiden går desto säkrare blir hon att hon måste kontakta polisen, innan mördaren ger sig på henne.

De vackra döda är en spännande thriller, men det är också en bok om relationer. Eve Singer kämpar varje dag med att ta hand om sin sjuka far, samtidigt som hon måste göra ett bra jobb. Runt omkring henne finns det de som vill hjälpa henne, om hon bara släpper in dem i livet. Men hon tar på sig så mycket. Och så får hon ett videoklipp skickat till sig som förändrar hela hennes liv. Hur ska hon tackla faktumet att en mördare verkar ha blivit besatt av henne? Kan hon verkligen gå så långt att tjäna på en seriemördares besatthet av henne? 

Boken är fantastiskt bra och jag ser fram emot att läsa fler böcker av Belinda Bauer och eftersom detta är den första jag har läst av henne så har jag en hel del kvar att läsa!

Tack till Modernista för recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

TV crime reporter Eve Singer’s career is flagging, but that starts to change when she covers a spate of bizarre murders—each one committed in public and advertised like an art exhibition. When the killer contacts Eve about her coverage of his crimes, she is suddenly on the inside of the biggest murder investigation of the decade. But as the killer becomes increasingly obsessed with her, Eve realizes there’s a thin line between inside information and becoming an accomplice to murder—possibly her own.

A seamlessly-plotted thriller that will keep readers breathless until the very end, The Beautiful Dead cements Belinda Bauer’s reputation as a master of heart-stopping suspense.

**********

I have to admit that I had a completely wrong picture of Eve Singer before I started reading this book. I saw in front of me a cold-hearted reporter who would do everything for her career. But Eve is so much more than that. She is not a bloodthirsty reporter who is prepared to step over corpses to achieve success. In fact, she has a problem with blood and very early in this book is she vomiting because of the scene she just saw. But she has to do a good job, must satisfy her boss's need for sensations to keep the job. Because she must have the job. At home, she has a sick father and who will take care of him if she loses her job and income?

Unfortunately, she gets into a big problem when a serial killer gets obsessed with her and decides to contact her every time he plans to kill someone. So she faces a dilemma, informing her boss about this contact or not. But the more time goes, the surer she becomes that she has to contact the police before the killer gets on her.

The Beautiful Dead is an impressive thriller, but it's also a book about relationships. Eve Singer struggles every day to take care of her sick father while doing a good job. Around Eve are the people who want to help her if she just lets them into her life. But she takes on so much. And then she gets a video sent to herself that changes her entire life. How will she tackle the fact that a murderer seems to have become obsessed with her? Can she really go so far that she would earn money on a serial killers obsession of her? 

The book is fantastic and I look forward to reading more books by Belinda Bauer and since this is the first one I have read of her I have a lot to read!

Thanks to Modernista for the review copy!

No comments:

Post a Comment