Wednesday 28 December 2016

#BookReview Arton grader minus (Eighteen Degrees Minus) by Stefan Ahnhem (SWE/ENG)

Arton grader minus by Stefan Ahnhem
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En bil kör ut över kajkanten i Helsingborgs hamn efter en våldsam biljakt. Allt pekar på att det var en olycka, men när föraren, en it-entreprenör som gjort sig en förmögenhet på mobilspel, obduceras visar det sig att han redan varit död i två månader då han hållits nedfryst.

Det är vår och nästan två år har passerat sedan händelserna i Offer utan ansikte. På Helsingborgs kriminalavdelning har det varit ovanligt lugnt. Fabian Risk har kunnat ägna det mesta av sin energi åt att lappa ihop sin familj. Men även om varken han eller någon av hans kolleger skulle säga det högt börjar de bli uttråkade, och när det märkliga fallet med den nedfrusna miljonären landar på deras bord känner de alla samma sak: Äntligen händer det något.

Rakt över sundet har Dunja Hougaard tvingats ta på sig uniformen igen i sitt nya jobb som ordningspolis i Helsingör. Men när en hemlös utsätts för en så pass brutal misshandel att han avlider kan hon inte hålla sig från att dra igång en egen utredning där spåren snart leder till Helsingborg.

Fabian och hans team kämpar mot klockan i en utredning där ingenting visar sig vara som det ser ut. Snart vågar han inte längre lita på sitt eget omdöme, och finner de inte lösningen kommer snart nästa offer att hamna i frysen.

Arton grader minus är en gastkramande och suggestiv kriminalroman om jakten på en iskall mördare. Det är den tredje fristående delen i serien om Fabian Risk efter de internationella succéerna Offer utan ansikte och Den nionde graven.


**********

Arton grader minus är den första boken jag har läst i Fabian Risk serien, men jag har hört mycket gott om serien. Nu är det alltid lite vanskligt att börja läsa mitt i en serie, men har man tur så är boken lätt att komma in i och man blir intresserad av att läsa föregående böcker. Arton grader minus handling var intressant i och med att det första offret de hittar har varit död i 2 månader men att någon har använt sig av hans identitet under den tiden. Frågan är har detta hänt tidigare och kommer det hända igen? I Danmark kämpar Dunja Hougaard med att anpassa sig till sitt nya jobb. Efter att ha förfalskad sin chefs namnteckning miste hon sitt jobb och blev degraderad. Men, kanske kan hennes nya fall få henne på fötter igen?

Arton grader minus är en intressant bok, men jag hade vissa svårigheter med boken, och det allra största var att jag fann karaktärerna en aning flata och ointressanta. Hela delen med Dunja Hougaard kändes i stort sett som en helt annan bok och det var första på slutet som en viss koppling anknöts till fallet i Sverige, eller snarare till Fabian Risk. Och sorry, men Dunja och hennes ex-chefs vendetta mot henne känns som gammal skåpsmat och ett till synes ointressant sådant. Då var fallet med den nedfrysta kroppen mer intressant, men den delen av boken förstördes också en aning av det tråkiga sidospåret med Fabians son Theodore som till sår dela ömkade sig.

Allt i allt, inte en helt perfekt bok, men jag gillar sista delen av boken när allting började dra ihop sig och intressant vändningar i handlingen uppstod. 

Tack Bokförlaget Forum for recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

A car drives out of the quayside in the port of Helsingborg after a violent car chase. Everything indicates that it was an accident, but when the driver, an IT entrepreneur who made a fortune in mobile games, is autopsied is it revealed that he had already been dead for two months and that he has been kept frozen.

It is spring and almost two years have passed since the events in Victim Without a Face. In Helsingborg, the criminological department has been unusually quiet. Fabian Risk has been able to devote most of his energy to patch up things with his family. But even if neither he nor any of his colleagues would say it out loud, are they starting to get bored, and when the strange case of the frozen millionaire lands on their table they all feel the same thing: At last something is happening.

Straight across the strait in Denmark have Dunja Hougaard put on her uniform again in her new job as a community police in Elsinore. But when a homeless person is subjected to such a brutal beating that he dies, can she not stop herself from launching her own investigation where the tracks soon lead to Helsingborg.

Fabian and his team must race against the time in an investigation where nothing turns out to be as it looks. Soon, he dares no longer trust their own judgment, and if they don't find a solution soon will the next victim soon end up in a freezer.

**********

Eighteen Degrees Minus is the first book I have read in the Fabian Risk series, but I have heard very good things about the series. Now, it is always a bit risky to start reading in the middle of a series, but if you're lucky, is the book easy to get into and you become interested to read the previous books. The story was interesting in that the first victim they find have been dead for two months, but that someone has used his identity during that time. The question is has this happened before and will it happen again? In Denmark, is Dunja Hougaard struggling to adapt to her new job. She lost her job and was demoted after forging her boss's signature. But, perhaps her new case will get her on her feet again?

Eighteen degrees minus is an interesting book, but I had some difficulties with the book, and the biggest was that I found the characters a little too flat and uninteresting. The storyline with Dunja Hougaard felt almost like a completely different book and it was the first at the end as the storyline was linked to the case in Sweden, or rather to Fabian Risk. And sorry, but Dunya and her ex-boss vendetta against her feel like it's been done so many times before and it was pretty uninteresting to read about. The case with the frozen body was much more interesting, but not even that storyline was perfect as it contained a tedious sidetrack with Fabian's son Theodore who spent his time moaning about his awful life.

All in all, not a perfect book, but I like the last part of the book when everything began to come together and interesting twists in the plot occurred.

Thanks Bokförlaget Forum for the review copy!

No comments:

Post a Comment