Saturday 10 December 2016

Gruvdamen (The Mining Lady) by Daniel Svanberg (SWE/ENG)

Gruvdamen by Daniel Svanberg
My rating: 4.5 of 5 stars

SWEDISH REVIEW 

När den hyllade författaren Bergdahl hittas död i sitt townhouse på Upper East Side i New York City rasar Jakob Jonssons värld samman. TV-producenten Jakob är Bergdahls enda arvinge och när han hittar ett gammalt ljudband på sin döda mentors vind får han inblick i ett mörkt förflutet vars rötter sträcker sig långt bak i tiden till Bergslagens djupa skogar. På det knastriga bandet hörs hur två barn mördas.

När Jakob beger sig till Sverige för att nysta i Bergdahls förflutna rullas den gamle författarens smärtsamma barndom upp. Den ensamma uppväxten på barnhem, sadismen och de täta granskogarna precis runt knuten. Och Gruvdamen. Maja. Hon som vill ha kött.

Kort därpå blir Jakobs liv ännu mer förvirrat. Under sitt besök i Sverige kopplar det där mörka och onämnbara som vilar i skogen grepp om honom. Det vägrar att släppa taget. Samtidigt börjar de döda att komma tillbaka ...

Daniel Svanberg är bosatt på Upper East Side i New York City, där han arbetar som författare. Han har tidigare skrivit de bästsäljande reseböckerna Ett annat New York och Ett annat Manhattan. Gruvdamen är hans sjunde bok.


*********

Har du någonsin vandrat själv i skogen så långt bort att trafiken inte hörs, det enda som hörs är skogen ljud, kanske en gren som knakar eller svaga susningar bland trädtopparna. Det är nästan en tryckande tystnad, inget fågelkvitter, det är mörkt och kompakt och du känner dig både ensam men också inte helt själv som om någon eller någonting där. Nu undrar du kanske varför jag börjar recensionen med en utlägg om djupa skogar? Men jag vill ge dig en bild av känslan man kan få när man läser denna bok. Nu är det inte bara djupa svenska skogar, handlingen tar även vid i New York. Men även Bergdahls hus i New York har något stort och dystert över sig, som om det mörka han upplevde i barndomen har följt honom genom livet. Något hände i Bergdahls barndom, något som påverkade honom hela hans liv och Jakob, ja han hade nog mått bättre av att inte nysta i det. För hemma i Sverige leder spåren honom till det förflutna, till barn som försvunnit och till Maja, Gruvdamen. Hon som vill ha kött.

Gruvdamen är en rysligt bra bok. Vidskepelse, försvunna barn och en författare som tar livet av sig utan att lämna en förklaring varför. Sedan har vi Gruvdamen, hon man inte får göra arg, hon som vill ha kött för att hålla sig lugn. Alltihop tillsammans med en obehaglig förväntan av att något kommer att hända Jakob, att han borde låta bli att forska i det förflutna gör Gruvdamen till en spännande läsning. Utan tvekan en av de bästa skräckböcker jag har läst på länge!

Tack Hoi Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Jakob Jonsson world collapses when celebrated author Bergdahl is found dead in his townhouse on the Upper East Side in New York City. TV producer Jacob is Bergdahl's sole heir and when he finds an old audio tape in his dead mentor's attic will he get an insight into a dark past whose roots go far back to the deep forests of Bergslagen in Sweden. On the crunchy band can he hear how two children are being murdered.

Jakob goes to Sweden to dig in Bergendahl's past and he discovers the old author's painful youth. The lonely childhood in orphanages, sadism, and the dense pine forests just around the corner. And Mining lady. Maja. She who wants meat.

Jacob's life becomes more and more chaotic. During his visit to Sweden, the dark and unmentionable thing that rest in the forest grip on him. It refuses to let go. At the same time, the dead to come back...

Daniel Svanberg resides on the Upper East Side in New York City, where he works as a writer. He has previously written the best-selling travel books Another New York and Another Manhattan. Mining lady is his seventh book.

**********

Have you ever walked alone in the forest so far away that the traffic cannot be heard, the only sound is the forest sounds, perhaps a branch cracking or faint sound of the wind at the treetops? It is almost an oppressive silence, no birds singing, it is dark and compact and you feel both alone but also not really alone, like there is someone or something there? You may wonder why I start the review with an outlay of deep forests? But I want to give you an idea of the feeling you get when you read this book. Now it is not only deep Swedish forests, the plot also takes place in New York. But even Bergdahl's house in New York has something big and gloomy about it, as if the darkness he experienced in childhood, have followed him through life. Something happened in Bergdahl's childhood, which influenced him throughout his life, and Jacob, yes, he had probably been better off to not unravel it. For at home in Sweden, the trail leads him to the past, to the children who disappeared and Maja, The Mining Lady. She who wants meat.

The Mining Lady is a really good book. Superstition, missing children and a writer who kills himself without giving an explanation to why. Then, we have The Mining Lady, she who you do not want to anger, she who wants meat to stay calm. All of it together with an unpleasant anticipation that something will happen to Jacob, that he should not dig into the past, all this makes The Mining Lady an exciting reading. Undoubtedly one of the best horror books I've read in a long time!

Thanks to Hoi Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment