Sunday 26 May 2019

#BookReview Floden (The River) by Markus Lutteman (SWE/ENG)

Floden by Markus Lutteman
My rating: 2 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

NÅGOT DÖLJER SIG I TYSTNADEN!

Fyra personer färdas tillsammans längs en mörk flod. De känner inte varandra, vet inte var de befinner sig eller vart de är på väg.

När hemligheterna börjar röjas och de äntligen förstår var de hamnat inser de att det kan vara för sent att ta sig därifrån.

Floden är en skrämmande och suggestiv berättelse om rädslan att inte kunna undgå sitt öde. Det är en roman om oläkta sår och om sökandet efter svar både i och utanför oss själva. Med starka spänningselement och kopplingar till litteraturens klassiker ställer Markus Lutteman frågor som får oss att fundera på allt från hur vi lever våra moderna liv till vad som händer efter döden.


**********

Floden är en bok som jag hade något svårt för måste jag erkänna. Handlingsbeskrivningen får boken att låta väldigt spännande, men i grund och botten är den mer filosofisk, en roman om existentiella frågor som vad händer efter döden. Samt kan man göra något, ändra på sitt öde, innan det är för sent? Boken är väldigt kort, väldigt lättläst, och det är både en fördel och en nackdel. Nackdelen är att det känns som man aldrig kommer nära människorna i boken eftersom allting sker så snabbt, men på samma sätt var det en snabbläst roman vilket gjorde att man hinner läsa den på några få timmar vilket kan vara skönt. Den har vissa poänger, jag gillar speciellt stycket angående de tomma människorna, de som hela tiden måste fylla livet med saker etc. men som aldrig blir lyckliga trots allt. 

Floden är en bok som jag inte helt fann passande min smak (mer en thriller fan än filosofiska böcker) men för de som gillar böcker som tar upp frågor rörande livet efter döden och vad som gör människan lycklig är nog boken en fullträff.  

Tack till Bookmark Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

SOMETHING HIDES IN THE SILENCE!

Four people travel along a dark river. They do not know each other, neither do they know where they are or where they are going.

When the secrets begin to unravel and they finally understand where they are, they realize that it can be too late to get away from it.

The River is a frightening and suggestive story of the fear of not being able to escape your destiny. It's a novel about unhealed wounds and about the search for answers both inside and outside ourselves. With strong elements of tension and links to the classics of literature, Markus Lutteman asks questions that make us think about everything from how we live our modern lives to what happens after death.


**********

I must admit that The River is a book I had some difficulty reading. The book's description makes the book sound very thrilling, but basically, it is more a philosophical novel than a thrilling one. A novel about existential issues such as what happens after death. And can one do something, change their destiny before it is too late? The book is very short, very easy to read, and it is both an advantage and a disadvantage. The downside is that it feels like you never get close to the people in the book because everything happens so fast, but in the same way, it was fast read novel which made it possible to read it in a few hours, which can be nice (and in this case it was). It did have some points, I especially like the piece about the empty people, those who must constantly fill the life with things, etc. but who's never happy, despite buying and buying.

The river is a book that I didn't quite find fit for my taste (more a thriller fan than philosophical books) but for those who like books that address issues of life after death and what makes man happy, the book is probably a hit.

Thanks to Bookmark Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment