Sunday 9 December 2018

#BookReview Judaskyssen (Judas Kiss) by Kristina Tilvemo & Michael Wainwright @HoiForlag

Judaskyssen by Kristina Tilvemo
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Oavsett om en människa avrättas med en kula i huvudet i ett mörkt gathörn, hittas livlös efter elva timmar i en städskrubb utan övervakning på akuten, eller dör ensam med liggsår på ett underbemannat äldrevårdshem, finns det någon som ligger bakom. Någon som gett en order. Någon som bär ett ansvar.

New York, sommaren 2013. Med ett djärvt ingrepp räddar den unga svenska läkaren Peter Larsson livet på en svårt skadad bilförare.

Ett halvår senare ser Peter – som nu tjänstgör på Malmö sjukhus – en gymnasieelev brutalt skjutas ned på gatan. Än en gång försökerhan rädda ett människoliv.

De två händelserna bildar upptakten till ett rafflande kriminaldrama där Peter och flickvännen Erika dras in i en våldsam värld präglad av oväntade vändningar, stark psykisk påfrestning och tvära kast mellan Malmös hårda gatuliv och Lunds akademiska elegans.

Hoten mot Peter och Erika kommer snart från flera håll. När en ny mordvåg sveper in över Malmös mörka gator handlar det bara om att överleva. Frågan är hur mycket – och vem – man är beredd att offra.

Judaskyssen bygger vidare på den starka traditionen av politiskt engagerad skandinavisk kriminallitteratur som bär en tydlig social och politisk agenda. Alla patientfall bygger på verkliga händelser.


**********

JUDASKYSSEN är en intressant bok. Jag tyckte speciellt mycket om att boken hade med riktiga patientfall i handlingen. Det stärkte verkligen handlingen och man fick en inblick i den obehagliga verkligheten när det gäller svenska sjukhus. Att tjäna pengar och att inte bry sig om patienterna bästa verkar vara normen nuförtiden.

Sedan har vi kriminalfallet. Peter Larsson är en vanlig man som blir inblandad i två händelser som kommer förändra hans liv. Att läsa denna bok kändes som att se en tåg krasch i slowmotion. Många dumma beslut fattas av speciellt Peter och Erika och flertalet gånger ville jag bara säg åt dem att växa upp upp och inse att de gör bara saken värre. Sedan kommer en totalt chockerande vändning...

JUDASKYSSEN är en kriminalnovell som även tar upp social orättvisa. Jag tyckte om den kombinationen och vill gärna läsa fler böcker som denna.

Tack till Hoi förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

Whether a man is executed with a bullet in his head in a dark street corner or found lifeless after eleven hours in a broom cupboard without supervision in the ER or dying alone in an underprivileged retirement home, there is someone behind it. Anyone who gave an order. Someone who has a responsibility.

New York, Summer 2013. With a bold intervention, the young Swedish physician, Peter Larsson, saves the life of a seriously injured driver.

Half a year later, Peter - now serving at Malmö Hospital - sees a high school pupil brutally shot down the street. Once again, he's trying to save a human life.

The two events form the origin of a thrilling crime drama where Peter and his girlfriend Erika are drawn into a violent world characterized by unexpected twists and turns, strong psychological stress and a sharp throw between Malmö's hard street life and Lund's academic elegance.

The threats to Peter and Erika are coming soon from several directions. When a new murder wave sweeps across Malmo's dark streets, it's just about survival. The question is how much - and who - you are prepared to sacrifice.

JUDAS KISS continues to build on the strong tradition of politically committed Scandinavian crime literature that has a clear social and political agenda. All patient cases are based on real events.

**********

I found this book to be very interesting, especially all the patient cases one reads about. Why? Because they are all true, and they show just how bad the situations are in the hospitals here in Sweden. Saving money and not caring about the patients seems to be the norm nowadays. 

Then there is the crime story part. Peter Larsson, an ordinary man that happens to be involved in two events that will change his world. Reading this book felt very much like watching a train crash in slow motion. Lots of stupid decisions and you just want to tell the characters in this book, especially Peter and Erika to wise up. Then comes a shocking twist to the story that I never expected...

JUDAS KISS is a book that deals with social injustice as well as being a crime novel. I liked this setup and I want to read more books like this.

Thanks to Hoi förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment