Tuesday 11 April 2017

Stalpi by Stefan Spjut (SWE/ENG)

Stalpi by Stefan Spjut
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En varg fångas in och transporteras söderut. Men bilen når aldrig fram och för männen som kommit i beröring med djuret slutar det illa. Anders genomgår en förvandling som skrämmer bort hans familj och en dag ligger en främmande kvinna i hans säng. Hon talar om en by i norra Lappland som blivit ödelagd av en självmordsvåg. Nu har andra flyttat in och dit vill hon att de ska bege sig. Fast tomhänta kan de förstås inte komma.

Under tonåren satt Susso och Diana ihop. Sen gled de isär. Diana flyttade till kusten och blev läkare, Susso stannade kvar och blev ingenting. Förutom trolljägare förstås. Det var i alla fall vad tidningarna skrev. När Diana far hem till sin gamla vän som isolerat sig utanför Vittangi anar hon inte att hon ger sig in i något som hon aldrig kan ta sig ur och som kommer att få förödande konsekvenser för dem hon älskar.

I tio års tid har Sussos mamma Gudrun gått omkring och väntat på att den skenbara frid som präglat hennes tillvaro ska klösas sönder. Och nu händer det. Barnarövaren Lennart Brösth rymmer från psyket och Gudrun tror inte att han har glömt vem det var som förintade hans sekt.

Stalpi är ett av de samiska språkens många ord för varg och det är kring spåren från denna grå skepnad som handlingen kretsar i Stefan Spjuts nya roman. Denna fristående berättelse knyter an till Stallo och formar sig till en andra del i den norrbottniska legenden om Susso Myrén och den förbannelse som vilar över hennes familj.

Om man tror på troll, då är bara konstig, men om man vet att de finns, då är man som förbannad.


**********

Stalpi är uppföljaren till Stallo som kom några år sedan. 10 år har gått sedan barnarövaren Lennart Brösth åkte fast i första boken, nu har han rymt från psyket och Gudrun är orolig att han kommer ge sig på Susso då hon var den som gjorde att hans sekt förintades. Susso däremot har dragit sig undan från världen och lever i en lite stuga lång från allt och alla. Men så stöter Gudrun på Sussos barndomskamrat Diana och Gudrun ber Diana att åka och checka Susso. Tyvärr lyckas Diana åka dit vi absolut fel tidpunkt...

Stalpi är en intressant om än komplex bok, Jag måste erkänna att trots att det bara var några månader sedan jag läste Stallo var början av boken en aning osammanhängande och det tog ett tag för mig att komma ihåg vilka alla dessa människor vad och vad som hände i Stallo. Det hjälpte inte att att de norska karaktärerna pratade norska i boken. Jag gillar språket, men läsa det hejdar tyvärr bokens flyt. Till skillnad från Stallo kändes dock denna bok mycket strukturerad utan en massa onödiga detaljer. Dock, var jag inte så intresserad av Anders berättelse i denna bok. Föredrog at läsa om vad som hände med Susso och Diana.

Stalpi läses bäst efter att man har läst Stallo, då har man en bakgrundsbild och det är lättare att hänga med i handlingen i denna bok. Jag tycker dock att man inte riktigt fick svar på allting i denna bok, fick en känsla av att detta är bara början...

Tack till Albert Bonniers Förlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW

A wolf is captured and transported south. But, the car never reaches its destination and the men who come into contact with the animal will it end badly for. Anders is undergoing a transformation that scares away his family and one day is a strange woman is in his bed. She speaks of a village in northern Lapland, which has been devastated by lots of suicides. Now other people have moved in there and she wants them to go. But, of course, they can come empty-handed.

Susso and Diana were once close friends. Then, they drifted apart. Diana moved to the coast and became a doctor, Susso stayed and became nothing. Besides troll hunters of course. At least that was what the newspapers wrote. When Diana's travels to her old friend who has isolated herself outside of Vittangi doesn't she suspect that she gets into something she can never get out from and that it will have devastating consequences for those she loves.

Sussos mother Gudrun has for years know that the fragile peace will one day be broken and when she learns that child abductor Lennart Brösth has escaped and she is sure that he will come for Susso who was the one behind his arrest and the end of his sect.

Stalpi is one of the Sami languages, many words for wolf and it's on the tracks from this gray creature that plot revolves in Stefan Spjuts new novel. This stand-alone story is connected to Stallo and it's a second part of the Norrbotten legend of Susso Myrén and the curse that hangs over her family.


If you believe in trolls then you are just weird, but if you know that they exist, then you are cursed.

**********

Stalpi is the sequel to Stallo that came a few years ago. Ten years have passed since child kidnapper Lennart Brösth was caught in the first book, now he has escaped from and Gudrun is worried that he will attack Susso when she was the one that destroyed his sect and the one behind his capture. Susso however, has withdrawn from the world and lives in a little cottage far from everything and everyone. But, then Gudrun encounters Susso's childhood friend Diana and Gudrun asks Diana to go and check Susso. Unfortunately, Diana manages to get there in the worst time possible.

Stalpi is an interesting albeit complex book, I must admit that even though it was only a few months ago that I read Stallo was the beginning of the book a little disjointed, and it took a while for me to remember who all these people what and what happened in Stallo. It did not help that the Norwegian characters spoke Norwegian in the book. I like the language, but reading it stops, unfortunately, the books flow. However, contrary to Stallo did this book feel much more structured without a lot of unnecessary details. Nonetheless, I was not so interested in Anders story in this book. I much preferred Susso and Diana's storyline.

I think that Stalpi is best read after you have read Stallo, then you have the background, and it is easier to keep up with the plot of this book. However, I did feel that not everything was answered in this book and it feels like this is just the beginning...

Thanks to Albert Bonniers Förlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment