Thursday 24 November 2016

The Forgetting Time by Sharon Guskin (SWE/ENG)

The Forgetting Time by Sharon Guskin
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

Sharon Guskin har skrivit en fängslande, tankeväckande roman som undersöker det vi ångrar i slutet av våra liv, det vi hoppas på i början och allt däremellan. Den berättar om det starka oupplösliga bandet mellan barn och förälder, mellan mor och son. 

Noah vill hem. Förståeligt för en fyraåring. Men som Noahs ensamstående mamma Janie vet, är ingenting med Noah lätt att förstå. Han har mardrömmar, han är livrädd för vatten, han kan saker om dinosaurier som ingen berättat och känner igen filmer han aldrig har sett. Ibland skjuter han bort henne och skriker att han vill till sin riktiga mamma. Det blir värre och värre och ingen verkar kunna hjälpa henne. Till slut vänder hon sig till Jerome Anderson, professor i psykologi som kastat bort en lysande karriär i sitt sökande efter vad som finns bortom det vi kan se. Med Noah tror han att han har hittat det. Men han kämpar mot en begynnande afasi som hotar att radera hans minne.

Tillsammans ger sig Noah, Janie och Jerome ut på en resa som för var och en av dem betyder allt. Det leder dem till en mamma vars son varit försvunnen i åtta år. Svaren de får kanske är svar de inte är redo för. Framförallt kan det betyda att Janie förlorar den hon älskar mest av allt – Noah. Hur långt kan hon gå av kärlek till sitt barn?


*********

Reinkarnation eller själavandring som det också kallas är en intressant tankegång som jag fängslas av. Jag visste direkt efter att ha läst handlingsbeskrivningen av denna bok att jag bara måste läsa den. Hur hanterar man ett barn som kräver att hans riktiga mamma ska komma, ett barn som vet saker som ingen har berättat för honom. Är han sjuk, eller har han levt ett tidigare liv? För Janie är detta en verkligen situation och först när hon kontaktar Jerome Anderson verkar hon äntligen för svar på vad som felas Noah. För Jerome är detta han sista chans att bevisa att reinkarnation är något som existerar. Han lider av afasi och vet att tiden rinner ut för honom.

En dag kommer jag tillbaka är verkligen tankeväckande. Jag fann berättelsen fängslande, speciellt tanken på att livet kanske fortsätter för oss genom återfödelse. Boken hade även fristående kapitel där fall av reinkarnation togs upp. Mycket intressant läsning. Ibland kan sådan här avbrott kännas störande i böcker, men i denna bok berikade det bara berättelsen.

Läkarna vet inte vad som är fel med Noah. Janie råkar då se en dokumentar om reinkarnation och tar kontakt med Jerome som är expert på området. Handlingen tog även en helt annan vändning än jag hade väntat mig när Janie och Jerome började undersöka Noahs drömmar närmare och försökte hitta personen han var innan han var Noah. Det enda som mellan varven kändes lite segt var Jeromes tankegångar, i och med hans afasi så har han många tankar om sitt liv, sitt förflutna och döden, och då och då skummade jag snabbt igenom hans tankespår för att komma vidare i handlingen.

Men i sin helhet så är boken ändå riktigt fängslande och minnesvärd och jag rekommenderar den varmt!

Tack till Forum bokförlag för recensionsexemplaret!

ENGLISH REVIEW


Noah wants to go home. A seemingly easy request from most four year olds. But as Noah's single-mother, Janie, knows, nothing with Noah is ever easy. One day the pre-school office calls and says Janie needs to come in to talk about Noah, and no, not later, now - and life as she knows it stops.

For Jerome Anderson, life as he knows it has stopped. A deadly diagnosis has made him realize he is approaching the end of his life. His first thought - I'm not finished yet. Once a shining young star in academia, a graduate of Yale and Harvard, a professor of psychology, he threw it all away because of an obsession. Anderson became the laughing stock of his peers, but he didn't care - something had to be going on beyond what anyone could see or comprehend. He spent his life searching for that something else. And with Noah, he thinks he's found it.

Soon Noah, Janie and Anderson will find themselves knocking on the door of a mother whose son has been missing for seven years - and when that door opens, all of their questions will be answered.

Sharon Guskin has written a captivating, thought-provoking novel that explores what we regret in the end of our lives and hope for in the beginning, and everything in between. In equal parts a mystery and a testament to the profound connection between a child and parent, The Forgetting Time marks the debut of a major new talent.

*********

Reincarnation or transmigration of the soul as it is also called is an interesting thought that I'm quite captivated by. I knew immediately after reading the description of the book that I just had to read it. How do you handle a child who demands that his real mother must come, a child who knows things that no one has told him. Is he ill, or he has lived a previous life? For Janie, is this a real situation and only when she contacts Jerome Anderson does it seem that she finally will get the answer to what ails Noah. For Jerome, this is his last chance to prove that reincarnation is something that exists. He suffers from aphasia and knows that time is running out for him.

The Forgetting Time is a thought provoking book. I found the story fascinating, especially the idea that life might continue through rebirth. The book also had independent chapters where different cases of reincarnation were brought up. Very interesting reading. Sometimes can interruption like this feel annoying in books, but in this case did I find it enriched the book's story.

The doctors can't find what it's wrong with Noah, then Janie sees a documentary about reincarnation and contacts Jerome who is an expert. and they began to investigate Noah's dreams closer and tries to find the person he was before he was Noah. But, here the story did take a completely different turn than I had expected The only thing that now and then felt a bit felt less interesting to read was Jerome's reflections. Jerome's illness makes him very reflective and he has many thoughts about life, the past, and death, and now and then I found I was quickly skimming through his thoughts in order to get forward in the book.

Despite my now and then problems with Jerome's inner thoughts is this book quite compelling and memorable and I heartily recommend it!

Thanks to Forum bokförlag for the review copy!

No comments:

Post a Comment