Sunday 1 October 2017

#BookReview Höstdåd (Autumn Deeds) by Anders de la Motte (@AndersdelaMotte) (SWE/ENG)

Höstdåd by Anders de la Motte
My rating: 4 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En sensommarkväll 1990 tältar fem barndomsvänner vid sitt hemliga badställe, ett nedlagt stenbrott på en skånsk ås. Nyss har de tagit studenten och vuxenlivet väntar runt hörnet. Stämningen är därför upprymd, men också vemodig eftersom vännerna inser att den här kvällen innebär ett farväl både till ungdomstiden och till varandra. På mer än ett sätt ska det visa sig för när morgonen gryr och det första höstregnet fallit flyter det en kropp i stenbrottets mörka vatten. En tragisk olycka fastslår polisutredningen, men alla är inte övertygade.

I tjugosju år förblir händelsen ett sår i bygden, en konflikt som stilla bidar sin tid. Och när den gamle polischefen ersätts av Anna Vesper, en nyinflyttad mordutredare från Stockholm, börjar dunkla krafter sättas rörelse. Snart har Anna inget val. Hon måste ignorera alla varningar och öppna ärendet från hösten 1990. Hösten få säger sig minnas men som ändå aldrig blivit glömd.


**********

Slutet på sommaren blev min inkörtsport till Anders de La Mottes böcker. Det var en av de bästa böcker jag läste förra året. Så förhoppningarna var stora i år när Höstdåd äntligen damp ner hemma hos mig. Och jag blev inte besviken, Höstdåd är en stark thriller som med underbara beskrivningar, intressanta karaktärer samt en spännande handling trollband mig. Jag gillade hur Anna Vesper, med sin dotter, försökte starta ett nytt liv men hur Anna insåg att hennes iver att komma bort från Stockholm hade lett henne till att bli manipulerad. Och hela tiden i hennes bakhuvuden fanns oron där, oron att det inte hjälper att fly.

Sedan har vi fallet med den unga mannen som dog i en olycka 27 år tidigare, eller var det en olycka? I flashbacks får läsaren följa hans sista natt i livet med sina vänner. Hur denna sköna sista kväll redan från början hade en tryckande stämning över sig.

Höstdåd är i grund och botten en tragiskt berättelse. En berättelse om hur en ung man med hela livet framför sig miste livet och hur hans föräldrar aldrig kom över det. Det är också en berättelse om att försona sig med de val man gör i livet och att ibland är tala silver, men tiga guld...


Tack Bokförlaget Forum for recensionsexemplaret!


ENGLISH REVIEW

Five childhood friends are camping at their secret place at a quarry on a Skåne hill one an evening at the end of summer in 1990. They have just finished school and adult life is waiting around the corner. The atmosphere is, therefore exuberant, but also reduced because the friends realize that this evening means a farewell both to adolescence and to each other. In more than one way it turns out because when the morning is dawning and the first autumn rain has fallen is there also a body floating in the dark water of the quarry. A tragic accident establishes police investigation, but everyone is not convinced.

For twenty-seven years, the event remains a wound in the village, a conflict that is waiting to happen. And when the old police chief is replaced by Anna Vesper, a newly-moved murder investigator from Stockholm, dark forces begin to move. Soon, Anna has no choice. She must ignore all warnings and open the case from autumn 1990. The autumn few say they remember but never forgotten.


**********

End of the Summer, was my starting point when it came to Anders de La Motte's books. It was one of the best books I read last year. So the expectations were great this year when Autumn Deeds (roughly translated title) finally arrived home at my place. And I was not disappointed, Autumn Deeds is a strong thriller with wonderful descriptions, interesting characters and a thrilling story that captivated me. I liked how Anna Vesper, with her daughter, tried to start a new life, but how Anna realized that her eagerness to get away from Stockholm has led her to be manipulated. And all the time in her head is the worries that it does not help running away from problems.

Then we have the cold case with the young man who died in an accident 27 years earlier, or was it an accident? The reader can through flashbacks follow his last night in life with his friends. How this beautiful last night had a pressing mood from the start.

Autumn Deeds is basically a tragic story. A story about how a young man with all his life in front of himself loses it and how his parents never were able to move on. It is also a story about accepting the choices you make in life, and sometimes speaking is silver, but silence is golden...

Thanks to Bokförlaget Forum for the review copy!

No comments:

Post a Comment