Sunday 18 September 2016

Letters from Skye by Jessica Brockmole (SWE/ENG)

Letters from Skye by Jessica Brockmole
My rating: 3 of 5 stars

SWEDISH REVIEW

En svepande kärlekshistoria över två världskrig och två kontinenter!


Mars 1912:
24-åriga poeten Espeth Dunn har aldrig sett världen bortom sitt hem i Skottlands avlägsna Isle of Skye. Så när hon får ett brev från ett fan, David Graham, collegestudent i Amerika, blir hon förundrad. De två börjar brevväxla och mitt bland utväxlingar av favoritböcker, de vildaste drömmar och djupaste hemligheter spirar snart en vänskap som sedan utvecklas till kärlek. Men när första världskriget bryter ut i Europa anmäler sig David som ambulansförare på västfronten och i Skye kan Elspeth bara vänta i ovisshet medan hon hoppas att han överlever.

Juni 1940:


Vid andra världskrigets start har Elspeths dotter Margaret förälskat sig i en pilot vid brittiska flyget. Hennes mor varnar henne för kärlek i krigstider, men förgäves. Men ett bombanfall skakar Elspeths hus, brev som gömts i en vägg rasar ut och Elspeth försvinner. Endast ett ensamt brev finns kvar som en ledtråd till var hon kan ha begett sig. Margaret ger sig iväg för att hitta sin mor, men hon kommer finna många hemligheter längs vägen…


**********

Breven från ön charmade mig från början med sin ovanliga uppbyggnad. Handlingen är helt konstruerad genom brev skickade mellan karaktärerna i boken. Just brevformen fick boken att kännas annorlunda och gav vad som skulle kunna vara en vanlig romantisk berättelse en känsla av något nytt. Men brevformatet är även en nackdel då beskrivningar och djupare inblick i karaktärerna saknas.

Allt börjar med ett brev, ett beundrarbrev från David till Espeth och jag fann inledningen nog det bästa med boken, när de lärde känna varandra och mer och mer blev mer familjära med varandra. Sedan börjar deras känslor för varandra växa allt mer och här börjar jag känna att berättelsen tappar lite fart, det blir lite för känslosamt och trånade och breven blev en aning tråkigare att läsa. Jag störde mig även på Espeth's bror som lade sig i lite för mycket i hennes liv.

Mitt i allt detta så har vi Margaret som försöker luska ut var henne mor är och som finner ett av Davids brev. Jag fann hennes sökande efter svar en drivande kraft genom boken men hennes egen kärlekshistoria kunde jag ha levt utan. Om hennes mors relation med David var en aning för känslosam så känns Margarets brevväxling med Paul torftig.

Men trots att Breven från ön inte helt övertygade mig så tycker jag att boken var värd att läsa och jag gillade verkligen att boken är uppbyggd på brev, men boken hade varit ännu bättre om jag hade kunnat knyta an mer till karaktärerna och utan det för att vara ärlig lite för välplacerade slutet!

Tack till Bazar Förlag för recensionexemplaret!


ENGLISH REVIEW

A sweeping story told in letters, spanning two continents and two world wars, Jessica Brockmole’s atmospheric debut novel captures the indelible ways that people fall in love, and celebrates the power of the written word to stir the heart.

March 1912: Twenty-four-year-old Elspeth Dunn, a published poet, has never seen the world beyond her home on Scotland’s remote Isle of Skye. So she is astonished when her first fan letter arrives, from a college student, David Graham, in far-away America. As the two strike up a correspondence—sharing their favorite books, wildest hopes, and deepest secrets—their exchanges blossom into friendship, and eventually into love. But as World War I engulfs Europe and David volunteers as an ambulance driver on the Western front, Elspeth can only wait for him on Skye, hoping he’ll survive.

June 1940: At the start of World War II, Elspeth’s daughter, Margaret, has fallen for a pilot in the Royal Air Force. Her mother warns her against seeking love in wartime, an admonition Margaret doesn’t understand. Then, after a bomb rocks Elspeth’s house, and letters that were hidden in a wall come raining down, Elspeth disappears. Only a single letter remains as a clue to Elspeth’s whereabouts. As Margaret sets out to discover where her mother has gone, she must also face the truth of what happened to her family long ago.

*********

Letters from Skye charmed me from the beginning with its unusual construction. The plot is completely constructed by letters sent between the characters in the book. The book is completely constructed by letters sent between the characters in the book. This form feels different and gives what could be an ordinary romantic story a sense of something new. However, the letter format is also a disadvantage because I feel that the deeper descriptions and insight into the characters are missing.

Everything starts with a letter, a fan letter from David to Espeth and I found the introduction probably the best part of the book, when they got to know each other more and more became more familiar with each other. Then, their feelings for each other grow more and it's here I begin to feel that the story loses some momentum, it gets a little too emotional and I found the letters were a little boring to read. And, the whole affair, l I was not charmed and I were a bit annoyed with Espeth's brother who acted like he was the one that decided over Espeth's life.

Amidst all this, we have Margaret who tries to find out where her mother is, and who finds one of David's letter. I found her search for answers a driving force through the book, but her own love story, I could have lived without. If her mother's relationship with David was a little too emotional is Margaret's correspondence with Paul uninteresting.

But, despite that Letters from Skye did not completely entranced me, did I think that the book was worth reading and I really liked that the book is based on the letter, but I feel that the book would have been even better if I had been able to connect with more characters and without, to be honest, the well-placed ending!

Thanks to Bazar Förlag for the review copy!

1 comment:

  1. A novel written in letters can be very hard to pull off. I am yet to find an example that really worked for me.

    ReplyDelete